Vip expert logo

Эксперт болох хүсэлт

Экспертийн туршлага
(Нэгээс хоёр өгүүлбэрт багтаан бичих.)
(Жишээ: #Маркетинг, #Франчайзинг гэх мэт.)

Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах.

Үйлчилгээний нөхцөлийг зөвшөөрч байна.