Нийтлэл оруулах

  • Экспертийн нийтлэл нь салбарын хөгжлийн гарц шийдэл бүхий мэдлэг түгээх зорилготой байна.
  • Нийтлэл нь Гарчиг, Агуулга, Тоо баримт, Зураг гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.
  • Хэрвээ эксперт нь нийтлэлээ “Редакц”-ын тусламжтайгаар бичиж нийтлэхийг хүсвэл нэмэлт төлбөртэй байна.
  • Эксперт нь гэрээний хугацаанд хэдэн ч нийтлэл оруулах эрхтэй.
  • Хэрвээ экспертийн нийтлэл нь энэхүү журамд тавигдсан шаардлагыг хангаагүй бол редакц нийтлэхгүй байх эрхтэй.